RKG - BAO

Start
Welkom
Actualiteit/activiteit
Didactische suggesties
Kleuter
Leerplan
mandaat
Nascholing
Opleiding

RKG -SO

Kerkelijk Mandaat

1. Voor het vrij katholiek onderwijs

Sinds 1 september 1998 dient elke pas afgestudeerde die onmiddellijk of in de toekomst in aanmerking komt om godsdienst te geven (kleuteronderwijzers, onderwijzers titularissen of ambulanten, taakleerkrachten, leermeester rooms-katholieke godsdienst….) een mandaat aan te vragen voor het geven van r.-k. godsdienst. (Dit geldt dus niet voor leerkrachten die aangesteld worden in het ambt van leermeester bewegingsopvoeding, logopedist, kinesist… )
Elke bisschop verleent dit mandaat voor zijn bisdom. In het bisdom Brugge gebeurt
de aanvraag van dit mandaat bij de eerste indiensttreding in een bepaalde school. De leerkracht vraagt de directeur naar dit aanvraagformulier of kan het hier downloaden. In één zending bezorgt de school drie documenten: (1) de overeenkomst bij de eerste indiensttreding, (2) de aanvraag van het kerkelijk mandaat (in twee exemplaren) en (3) het behaalde diploma.
De leerkracht stuurt het in tweevoud naar DPB - secretariaat Basisonderwijs, Baron Ruzettelaan 435 te 8310 Assebroek. De toelichting bij het mandaat voor de hogeschoolstudenten kan je hier downloaden.

De leerkracht ontvangt dan een ‘mandaat’: de toestemming om het vak rooms-katholieke godsdienst te geven in de tijdelijke opdracht waarvoor men is aangeworven. Dit mandaat wordt door de inspecteur-adviseur coördinator toegekend en één exemplaar wordt aan de leerkracht terugbezorgd met daarop het nummer van het mandaat.
Het nummer op het mandaat, wordt bij een volgende aanwerving in een nieuwe school door de leerkracht meegedeeld aan de directeur die het invult op de aanwervingsakte.

 2. Voor het officieel onderwijs

Voor het gemeentelijk- en het gemeenschapsonderwijs verloopt de mandaatverlening via de bevoegde inspecteur-adviseur.