RKG - SO

    

Welkom
Activiteiten/actualiteit
Artikels
BuO
Inspectie
Leerplan
Nascholing
Nieuwsbrief
Opleiding
Suggesties?

RKG - BAO

 

Inspectie

VADEMECUM

Het vademecum bevat heel wat afspraken over de verwachtingen vanuit de inspecteurs-adviseurs naar de leerkrachten godsdienst. Het is geldig voor alle netten. Het bevat teven heel wat tips in verband met leerplan, documenten van de leerkracht, didactische ondersteuning en nascholing. Heel wat nuttige links kan je rechtstreeks aanklikken.
Het gezamenlijk vademecum voor West- en Oost-Vlaanderen kan je hier raadplegen en/of downloaden.

ENGAGEMENTSVERKLARING

Indien je in aanmerking wenst te komen om godsdienstles te geven in het bisdom Brugge, dan neem je voor een gesprek contact op met de inspecteur-adviseur. Je brengt zeker mee: een CV en 2 ingevulde engagementsverklaringen. De uitleg bij deze engagementsverklaring kan je hier lezen.
Zonder voorafgaandelijk contact en ondertekening van de engagementsverklaring door kandidaat en inspecteur-adviseur als vertegenwoordiger van kerkelijke overheid, kom je niet in aanmerking voor het vak r.-k. godsdienst.

VAKINFORMATIEDOSSIER r.-k. godsdienst - katholiek onderwijs

Het vak r.-k. godsdienst wordt niet doorgelicht door de onderwijsinspectie. Voor levensbeschouwelijke vakken is er een aparte inspectie die tegelijk ook instaat voor de begeleiding en ondersteuning van de leraren. De bevraging gebeurt met het oog op interne kwaliteitszorg, professionalisering in het vak en doordachte ondersteuning, schoolgebonden en schooloverstijgend. Dit alles gebaseerd op de regelgeving van het departement onderwijs en de bevoegde kerkelijke overheid. Vanaf januari kan je het instrument digitaal gebruiken op Thomas.
Een PowerPoint met de uitleg omtrent de bevraging kan je hier downloaden.

LEERKRACHTENFICHE

Een steekkaart waar de belangrijkste gegevens van de leerkracht godsdienst worden bijgehouden door de inspecteur-adviseur kan je hier downloaden en in gevuld doormailen.

JURIDISCH KADER VAN HET VAK

Hier vind je een kort overzicht van het juridische kader van het vak en van de functiebeschrijving en de evaluatie. Je krijgt er schematisch en kort een overzicht van FAQ. Het is een PowerPoint presentatie voor nieuwe directies.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Vanaf 1 september 2013 wordt voor het ambt van godsdienstleraar in het vrij katholiek secundair onderwijs een nieuwe versie van de functiebeschrijving ingevoerd. Het specifieke tekstgedeelte voor het levensbeschouwelijke onderdeel dat door de bevoegde instanties Rooms-Katholieke Godsdienst en erkende instantie Rooms-Katholieke Godsdienst werd ontwikkeld, is recentelijk herschreven en geactualiseerd. Het is echter niet de bedoeling dat godsdienstleraren die reeds een functiebeschrijving hebben ontvangen of scholen die recentelijk hun functiebeschrijvingen hebben bijgestuurd, vanaf 1 september 2013 een nieuwe functiebeschrijving aan elke godsdienstleraar zouden overhandigen. De bestaande functiebeschrijving blijft voor hen geldig. Alleen voor nieuw aangestelde personeelsleden in het ambt van godsdienstleraar of bij de start van een nieuwe evaluatiecyclus wordt vanaf 1 september 2013 gewerkt met de nieuwe tekst zoals die door de inspecteurs-adviseurs werd ontwikkeld.
De bevoegde instantie Rooms-Katholieke Godsdienst geeft hierbij delegatie aan de eerste evaluator van elke godsdienstleraar in het vrij gesubsidieerd onderwijs om zijn/haar handtekening te plaatsen onder het specifieke gedeelte van de functiebeschrijving voor de godsdienstleraar mits dit specifieke gedeelte integraal en ongewijzigd wordt toegevoegd aan de functiebeschrijving van godsdienstleraar. TOELICHTING bij het vakinhoudelijke en vaktechnische vind je op de THOMAS-site.

Het specifieke gedeelte van de functiebeschrijving voor het gemeenschaps- en het officieel gesubsidieerd onderwijs vind je hier.

VERTROUWENSLEERKRACHT

Als vertrouwensleerkracht is het soms niet zo duidelijk wat kan en wat niet kan. Juridisch is er niets over te vinden in de onderwijswetgeving... enkele begrippen en verduidelijkingen.

VOET

De gezamenlijke inspectie-begeleiding voor Vlaanderen publiceerde een tekst over het vak r.-k. godsdienst en de nieuwe VOET. Je kunt die hier downloaden voor het katholiek onderwijs en voor het gemeenschaps- en officieel gesubsidieerd onderwijs.
Een algemene inleiding en situering vind je in een beveiligde PowerPoint presentatie.

Visie van de levensbeschouwelijke inspectie-begeleiding kan je lezen op hun site: http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/lbv/adviezen.htm#6  

Het is belangrijk dat ook de leerkracht LBV een bijdrage levert tot de inspanningsverplichting van de school om de VOET te concretiseren en te realiseren. Het meewerken aan een aantal reeds aanwezige of nieuwe school- of levensbeschouwelijke projecten, gebeurt in de eerste plaats vanuit de algemene doelstellingen van de leerplannen LBV. Men gaat hierbij na hoe in deze projecten vanuit de leerplandoelstellingen kan worden bijgedragen aan de VOET, rekening houdend met de schoolvisie- en aanpak.

Vanaf 1 september 2012 kunnen de schoolverantwoordelijken bij een doorlichting door de algemene inspectie van oordeel zijn dat één of meer LBV in sterke mate bijdragen tot de inspanningsverplichting van de school voor bepaalde VOET bij een significant aantal leerlingen. Zij kunnen beslissen om de resultaten van LBV bij het geheel van de inspanningsverplichting van de school te voegen. De algemene inspectie kijkt uiteraard niet naar het vakinhoudelijke en spreekt zich niet uit over een levensbeschouwelijke ‘kleuring’. Ze evalueert wel de mate waarin de activiteiten vanuit LBV bijdragen tot VOET indien de school dit zelf aangeeft.

Hoe gaat de doorlichting er mee om? Dat lees je op: http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Doorlichten/extra-info.htm#6

ORIENTATIENOTA GODSDIENST - PASTORAAL

De inspecteurs-adviseurs godsdienst en de begeleiders pastoraal hebben een gezamenlijke nota opgesteld. Deze wil een impuls zijn tot overleg en reflectie in de school om zowel het vak r.-k. godsdienst als de pastoraal zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. De nota kan je hier raadplegen. Je kunt ook de PowerPoint gebruiken ter ondersteuning. Deze kan je hier downloaden.

INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE COMPETENTIES in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school

Op vraag van de erkende instanties en vereniging werd een document gemaakt waarbij in de lessen levensbeschouwelijke vakken en dus ook 'rooms-katholieke godsdienst' aandacht wordt besteed aan 'dialoog' met andere levensbeschouwingen. Dit engagement tot dialoog werd in competenties gegoten waarbij leerkrachten gevraagd worden om deze competenties ook mee te nemen in de lessen. Voor het officieel onderwijs resulteert dit in gezamenlijke levensbeschouwelijke projecten met de verschillende vakken.
Het document kan je hier lezen en downloaden.

Wil je alles op de voet volgen, bekijk dan de site van de ILBC: http://ilbc-op-school.weebly.com/

Ben je op zoek naar informatie over de manier waarop je het uitwerken van projecten kunt aanpakken of naar voorbeelden van projecten: http://www.levensbeschouwelijkevakken.be/projecten-so.html

PowerPointPresentaties voor directies en voor leerkrachten vind je onder het item 'leerplan'

Je deelt aan de inspecteur-adviseur van jouw levensbeschouwing mee op welke manier je aan projecten werkt in jouw school. Je beschrijft ook hoe het project is verlopen. Hiervoor gebruik je dit document dat je met de verschillende levensbeschouwingen samen invult en aan elke inspecteur-adviseur van de deelnemende levensbeschouwingen terug bezorgd.

 

Regelgeving:

 
bullet

bekwaamheidsbewijzen godsdienst.
 

bullet

26 SEPTEMBER 1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. (B.S. 15/02/1991) (1) (2)
 

bullet

27 MAART 1991 - Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. (B.S. 25/05/1991; err. B.S. 4-1-1992)
 

bullet

27 MAART 1991 - Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs. (B.S. 25/05/1991)
 

bullet

berekenen van de uren godsdienst in het voltijds secundair onderwijs
 

bullet

01 DECEMBER 1993 - Decreet betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. (B.S. 21/12/1993)
 

bullet

Omzendbrief over Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.voor de scholen die de keuze GD en NCZ aanbieden met als referentie GD/2002/05 met publicatiedatum 15 juli 2002.
 

bullet

Omzendbrief voor het Vrij Katholiek Onderwijs over de 'Onderwijsinspectie Cursus Katholieke Godsdienst' met als referentie: SO/2003/03 met publicatiedatum 20 augustus 2003
 

bullet

Omzendbrief betreft een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) met als referentie PERS.2003/05 met publicatiedatum 06 juni 2003.
 

bullet

Omzendbrief betreffende de vaste benoeming - procedure, voorwaarden en mededeling aan het departement onderwijs met als referentie 13CC/VB/ML en publicatiedatum 29 november 1999.
 

bullet

PERS/2003/10 - mededeling betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters godsdienst vanaf 1 september 2003 (15/08/03)
 

bullet

GO/70/90/16 BP 13/90 - Bekwaamheidsbewijzen, weddeschalen, bezoldigingsregeling en prestatiestelsel van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars. (31/07/90)
 

bullet

PERS/2007/09: Omzendbrief over functiebeschrijving en evaluatie. (punt 2.2.3.4 over functiebeschrijving leerkrachten LBV en 2.3.6 over de evaluatie van leerkrachten LBV)
 

bullet

Schoolvakanties tot 2015-2016 en volgende schooljaren
 

bullet

Wegwijs in het schoollandschap

  Andere berichten:
 
bullet

Het infodossier ‘Leerlingen zonder wettig verblijf’ is beschikbaar. Het infodossier is een nieuwe (digitale) publicatie van het Vlaams Minderhedencentrum, in samenwerking met ODiCe vzw. In veel Vlaamse en Brusselse scholen zitten leerlingen zonder wettig verblijf. Zij zijn in de eerste plaats leerlingen als de andere. Ze hebben recht op goed onderwijs. Maar in sommige situaties kan het niet hebben van een wettig verblijf een verschil maken. Het infodossier ‘Leerlingen zonder wettig verblijf’ geeft directies, leraren en clb-medewerkers een correct en onderbouwd antwoord op veertien vaak voorkomende vragen.
info op hun site:
www.vmc.be

De brochure kan je hier raadplegen.
 

bulletVergeet ook niet de website van de inspectie levensbeschouwelijke vakken van het ministerie van onderwijs.
 
bullet Je vindt de functiebeschrijvingen voor het gemeenschaps- en officieel onderwijs en ook voor het vrij katholiek onderwijs en de visie op functiebeschrijving en evaluatie door de erkende instanties/vereniging op de site van de levensbeschouwelijke inspectie-begeleiding.
 
bulletVeel informatie kan je ook vinden op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek onderwijs of op de website van het gemeenschaps, het gemeentelijk of het proviniaal onderwijs. (klik op het logo om naar de site te gaan)

   Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Gemeentelijk onderwijs

Provinciaal onderwijs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 
bulletMogen we alle leerkrachten vriendelijk doch dringend vragen om eventuele adreswijzigingen aan de  inspecteur van jouw net/regio door te geven! Beschik je over een e-mailadres en je weet of vermoedt dat wij dit nog niet kennen, wil dit adres dan doormailen! Alvast bedankt!